طراحی سایت، وب سایت و پورتال یا سایت ساز یک سیستم مدیریت محتوا قدرتمند ... جستجو در آگهي ها. جستجو درسوالات. جستجو دريادداشت ها. جستجو در مجلات راهنمای تصویری درج آگهی ..., درج آگهی در میهن آگهی,راهنمای درج آگهی ... سیستم کاریابی اینترنتی. تولید انواع سایت ، پرتال و مدیریت محتوا A2cms

Monday, October 19, 2009

Portal A2CMS

Portal A2CMS - Content Management System
- Design based on Multi Tier Architecture
- Times Web2 technologies and protocols Ajax
- Compatible with all browsers and operating systems
- Feature installed on various Windows and Linux servers
A2CMS a powerful content management system which can be different portal website, and information systems to produce. With A2CMS without programming and technical knowledge can easily power a fully functional Web site can start.
A2CMS software is completely Iranian production began in the year 1383 and has since Artqa’hay frequency. The production of any software programs available (external or internal) has not been the same for any possibility of change and development software for new customers needs are provided.
"Technical A2CMS»

• Production Framework A2CMS times has been done, so enjoy the technology is very high. Framework is a powerful framework that has been produced.
• A2CMS MultiTier an advanced architecture uses the data layers architecture, processing and display are separated. Two layers and encode process have changed and are not, but the layers show how the settings are stored in it, is open and you it needs to change.
• A2CMS php language is written and uses a MySQL database.
• A2CMS a system is fully Ajax and all operations by the user is done by Ajax protocol.
• A2CMS Rewrite URL of an engine to develop compatibility with search engines uses.
• A2CMS completely independent from the operating system and therefore can be installed on Windows and Linux servers is different.
• A2CMS a multilingual system is the central management.
• A2CMS can simultaneously supports multiple graphical shell.
• Production of any custom modules, with low cost access for A2CMS there.
• by SDK this system, you can also produce modules for A2CMS length.

* System management and staff access levels
* System Management blog articles
Management Atalaayh Game
* Control panel Members
* You send newsletter via email and SMS
* Management system to send and receive SMS
* Archive Links
* Links subject
* Exchange logo and address management system
* Advertising Management System and acceptance of Internet Advertisement
* System power poll
* Event Calendar with events management
* System with visitors
* Photo Gallery
* Shop
* Dynamic content management system
* Management Menus and Items
* System Ephemeris for cities
* Date with the possibility of system Users Groups
* Connection to the network of banking operations for online payment
* Ability to use multiple skin
* Calculate statistics system viewers and Members
* System Weather
* Manage the
* Manage News
* Notes Day (speak Manager)
* Management FAQ
* Forum (Forum)
* Publishing and E-Library
* Magazine
* Chat Room (Chat)
* Multilingual editable and manageable Languages
* Feedback System
* System support and communication with customers
* Form powerful instrument maker and report online
Capture and recovery support * Support
* Subordinate rotational system
* Powerful search engine capable of Management
* System Internal correspondence between the system users
+ + Portal and content management system with 5 Version A2CMS is defined for all features and compare features of each version will look the following table
Comparison of Java Content Management System
Row Features Print Message Print company Professional Version Golden Portal Comprehensive portal
1 Core system Full access Full access Full access Full access Full access
2 Multilingual 1 1 1 2 3
3 Default graphical shell 1 1 1 2 3
4 Manage access levels --- Only services All parts All parts and its data All parts and its data
5 Weblog Server --- --- --- --- Full access
6 sms server internal --- --- --- Newsletter, sms and send simple Full versions
7 Education telephone and written Full access Full access Full access Full access Full access
8 Education campus --- --- 4 hours 7 hours 10 hours
9 Gold Support Full access Full access Full access Full access Full access
10 Update and upgrade software 6 months 12 months 15 months 20 months 25 months
11 Internal search engine Simple Search All combined Full Search Full Search Full Search
12 Articles and Posts System --- Full access Full access Full access Full access
13 Interviews, reports and notes --- --- Full access Full access Full access
14 Instrument maker and report form online --- --- --- Full access Full access
15 System Support --- --- Full access Full access Full access
16 Comprehensive system of Feedback --- --- --- Full access Full access
17 Contact Us Full access Full access Full access Full access Full access
18 Chat System (chat) --- --- Full access Full access Full access
19 Connection to the country's banking network (online payment) --- --- Full access Full access Full access
20 Internal accounting --- --- Full access Full access Full access
21 Shop --- --- Full access Full access Full access
22 Photo Gallery --- General General Public and private Public and private
23 Management Menus and Modules Full access Full access Full access Full access Full access
24 Internet holding tenders --- --- Full access Full access Full access
25 System News User News News short and normal Full News Full News Groups System
26 System control panel members and members --- Normal Professional Professional Professional
27 Kartabl members and internal correspondence system --- --- Full access Full access Full access
28 Management activities (to do list) --- --- --- Message Message - Organization
29 Events Calendar --- Full access Full access Full access Full access
30 Event Management --- --- Full access Full access Full access
31 Test maker online --- --- General General and Special Members Full
32 Khvdazmvn system --- --- Full access Full access Full access
33 Archived Websites (Links) --- Normal Full Full Full and private
34 Additional management input --- Full access Full access Full access Full access
35 FAQ Full access A surface Full Full Full
36 Internet competitions held --- --- Full access Full access Full access
37 RSS output and input Only News Full access Full access Full access Full access
38 Weather --- Full access Full access Full access Full access
39 Ephemeris --- --- Full access Full access Full access
40 Sentences rotational Full access Full access Full access Full access Full access
41 Advertising Management Full access Full access Full access Full access Full access
42 Speak administrator (note) Full access Full access Full access Full access Full access
43 System Logo Full access Full access Full access Full access Full access
44 Internet Newsletter --- --- Email Email sms Email sms
45 Announcements and Banners --- --- Full access Full access Full access
46 Online Library --- --- Full access Full access Full access
47 Online magazine --- --- Full access Full access Full access
48 Surveys and statistical --- Full access Full access Full access Full access
49 Stats Full access Full access Full access Full access Full access
50 Download Management --- --- Full access Full access Full access
51 Forum (Forum) --- --- Full access Full access Full access
52 Creating recovery and backup Full access Full access Full access Full access Full access
Price (rials . iran) 4,000,000 9,000,000 15,000,000 25,000,000 35,000,000
A series of specialized modules as they are on the customer to install all versions are available.

No comments:

Post a Comment

Friend's Links